Canadian Music Competition 2020 / Coups de cœur

 • Sophie (Xin) Meng — West-Vancouver, British Columbia — Piano, 7-10 years
 • Derek Lowe — Vancouver, British Columbia — Piano, 11-14
 • Nicole Hu — Vancouver, British Columbia — Piano, 15-18 years
 • Matthew Krell — Campbell River, British Columbia — Piano, 19-25 years
 • Eric Guoxuan Shan — Calgary, Alberta — Piano, 7-10 years
 • Anna-Lucia Mena Shevchenko — Winnipeg, Manitoba — Piano, 11-14 years
 • Bronte Rawlings — Saskatoon, Saskatchewan — Piano, 15-18 years
 • Yun Seo Sul — Calgary, Alberta — Piano, 19-25 years
 • Xian Bao — Toronto, Ontario — Piano, 7-10 years
 • Brendan Cato Wong — Kitchener, Ontario — Piano, 11-14 years
 • Grace Lau — Toronto, Ontario — Violin, 15-18 years
 • Emily Bosenius — Mississauga, Ontario — Violin, 19-25 years
 • Barron Jiyu Jiang — Montréal, Québec — Piano, 7-10 years
 • Alex (Zixuan) Yang — Bedford, Nova Scotia — Piano, 11-14 years
 • Jiajia Li — Montréal, Québec — Piano, 15-18 years
 • Tommy Dupuis — Saint-David, Québec — Guitar, 19-25 years