Canadian Music Competition 2012 / Detailed Results / Piano

Piano: 7 years old

 • Harmony (Runhe) Zhu
  Piano, British Columbia
  • $300 Scholarship (Jean Lyons Memorial)
  1
  95%
 • George Mu-zhao
  Piano, Toronto
  • $200 Scholarship (UL Mutual)
  2
  93%
 • Artem Kopylov
  Piano, Toronto
  • $150 Scholarship (Yamaha)
  3
  92%
 • Nadia Linxi Feng
  Piano, Montréal
  • $100 Scholarship (PolyExpert)
  91%
 • Isabelle Weikong Sun
  Piano, Montréal
  90%
 • Kevin Chen
  Piano, Calgary
  89%
 • Bonnie (Shuihong) Ding
  Piano, Edmonton
  88%
 • David Gao
  Piano, Toronto
  87%
 • Jennifer Jia
  Piano, Toronto
  87%
 • Julian Liu
  Piano, Manitoba
  87%

Piano: 8 years old

 • Jia Ni Wu
  Piano, Toronto
  • $500 Scholarship ()
  1
  96%
 • Sabrina Chen
  Piano, Montréal
  • $200 Scholarship (PolyExpert)
  2
  93%
 • Leonid Nediak
  Piano, Ottawa
  • $200 Scholarship (Canimex Group)
  2
  93%
 • Jaclyn Wang
  Piano, Toronto
  • $200 Scholarship (UL Mutual)
  2
  93%
 • Katherine Pham
  Piano, Calgary
  3
  90%
 • Joshua Wong
  Piano, Calgary
  89%
 • Andrea Young
  Piano, Edmonton
  89%
 • Alexander Hudyma Yu
  Piano, Manitoba
  88%
 • Sarah Han
  Piano, Edmonton
  87%

Piano: 9 years old

 • XinYi (Cynthia) Jiang
  Piano, Toronto
  • $200 Scholarship (Canimex Group)
  1
  93%
 • Kevin Meng
  Piano, British Columbia
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  2
  92%
 • Sarah Ning
  Piano, Toronto
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Lina (Xuan Ying) Li
  Piano, Montréal
  89%
 • Jonah Van Helden
  Piano, Calgary
  88%
 • Mattew Yip
  Piano, Montréal
  88%

Piano: 10 years old

 • Allen Liu
  Piano, Toronto
  • $300 Scholarship (Canimex Group)
  1
  95%
 • Ranfei Wang
  Piano, British Columbia
  • $200 Scholarship (Canimex Group)
  2
  93%
 • Jack Le
  Piano, British Columbia
  • $150 Scholarship (UL Mutual)
  3
  92%
 • Jianbing Liu
  Piano, Montréal
  • $100 Scholarship (Shire Canada)
  91%
 • Linda Liu
  Piano, Toronto
  • $100 Scholarship (Yamaha)
  91%
 • Tiger Yang
  Piano, London
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  91%
 • Wan-Li Sun
  Piano, Québec
  90%
 • Teresa Serafini
  Piano, Calgary
  89%
 • Howard Yan
  Piano, Edmonton
  89%
 • Vincent Leclair
  Piano, Sherbrooke
  88%

Piano: 11 years old

 • Ian Chan
  Piano, Toronto
  • $700 Scholarship (Canimex Group)
  1
  96%
 • Kevin Liu
  Piano, Toronto
  • $300 Scholarship (UL Mutual)
  2
  94%
 • Bjon Li
  Piano, Toronto
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  92%
 • Alan Luo
  Piano, Montréal
  90%
 • Cherise Kwok
  Piano, Calgary
  89%
 • Katerina Paravalos
  Piano, Ottawa
  89%
 • Marie St-Onge
  Piano, Sherbrooke
  88%
 • Jeanne Frenette
  Piano, Montréal
  87%
 • Shuang Liang
  Piano, Calgary
  87%
 • Georgeanne Van Helden
  Piano, Calgary
  87%
 • Laurie-Émeraude Cimon
  Piano, Bas-St-Laurent - Rimouski - Gaspésie
  85%
 • Naomi Tran
  Piano, Manitoba
  84%

Piano: 12 years old

 • Rui Gao
  Piano, Toronto
  • $500 Scholarship (Canimex Group)
  1
  95%
 • Coco Ma
  Piano, Toronto
  • $500 Scholarship (In honour of Beulah Blain)
  1
  95%
 • YuYang Xie
  Piano, Outaouais
  • $200 Scholarship (Canimex Group)
  2
  93%
 • Lala Lee
  Piano, Nova Scotia
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  92%
 • Marko Pejanovic
  Piano, Toronto
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  92%
 • Timothy C.F. Lam
  Piano, Toronto
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  91%
 • Gordon Zhang
  Piano, Calgary
  • $100 Scholarship (UL Mutual)
  91%
 • Yutong Zhang
  Piano, British Columbia
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  91%
 • Vivian Ni
  Piano, Nova Scotia
  90%
 • Jia Xu Chang
  Piano, British Columbia
  88%
 • Letitia Kwan
  Piano, Ottawa
  87%
 • Zachary Lagha
  Piano, Montréal
  87%
 • Zhuoer (Annie) Wang
  Piano, Calgary
  87%

Piano: 13 years old

 • Alexandra Martin
  Piano, Montréal
  • $500 Scholarship (Yamaha)
  1
  95%
 • Fei (Ariel) Mo
  Piano, British Columbia
  • $150 Scholarship (UL Mutual)
  2
  92%
 • Steven (Yu Xiang) Gong
  Piano, British Columbia
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Yunzhi Han
  Piano, Calgary
  • $100 Scholarship (UL Mutual)
  3
  91%
 • Albert Chen
  Piano, Manitoba
  89%
 • Angelina Pan
  Piano, Toronto
  89%
 • Aidan Yang
  Piano, Calgary
  89%
 • Tiffany Tse
  Piano, Toronto
  88%
 • Alexander Tam
  Piano, Toronto
  87%
 • Félycia Beauchamp
  Piano, Montréal
  86%
 • Philippe Gagné
  Piano, Bas-St-Laurent - Rimouski - Gaspésie
  86%
 • Mulan Xia
  Piano, Edmonton
  86%

Piano: 14 years old

 • Natalie Pang
  Piano, Montréal
  • $700 Scholarship (UL Mutual)
  1
  96%
 • Jerry Chen
  Piano, Toronto
  • $150 Scholarship (UL Mutual)
  2
  92%
 • Louisa Lu
  Piano, Edmonton
  • $100 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Jing Chun (Joanne) Chou
  Piano, British Columbia
  90%
 • Lilian Jin
  Piano, Toronto
  90%
 • Naoko Sakata
  Piano, Toronto
  89%
 • Gianpiero Teolis
  Piano, Montréal
  89%
 • Wilson Wu
  Piano, Toronto
  89%
 • Allison Hillier
  Piano, Calgary
  88%
 • Olivier Skelling
  Piano, Bas-St-Laurent - Rimouski - Gaspésie
  88%
 • Charissa Vandikas
  Piano, Toronto
  88%
 • Caleb Wong
  Piano, Calgary
  88%
 • Johann Derecho
  Piano, Toronto
  87%
 • Camille Riopel
  Piano, Montréal
  86%

Piano: 15 years old

 • Amadeusz Kazubowski-Houston
  Piano, Toronto
  • $1500 Scholarship ()
  1
  97%
 • Antoine Rivard-Landry
  Piano, Montréal
  • $600 Scholarship (Jacqueline Desmarais)
  2
  95%
 • Aydan Con
  Piano, British Columbia
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Catherine Ma
  Piano, Toronto
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Anastasia Kulikova
  Piano, Calgary
  90%
 • Alison Zhang
  Piano, Calgary
  88%
 • Bo Yi Dou
  Piano, Montréal
  87%
 • Carter Johnson
  Piano, British Columbia
  87%
 • Rosalie Turcotte
  Piano, Sherbrooke
  87%
 • Tian Wei Gao
  Piano, Toronto
  86%
 • Chih-Chun (Gina) Chou
  Piano, Montréal
  85%

Piano: 16 years old

 • Junghoon Ko
  Piano, London
  • $400 Scholarship (UL Mutual)
  1
  93%
 • Angela (Szu-Hsuan) Wu
  Piano, Calgary
  • $400 Scholarship (Canimex Group)
  1
  93%

Piano: 17 years old

 • John Chan
  Piano, Calgary
  • $1000 Scholarship (Yamaha)
  1
  96%
 • Raphaël Michaud
  Piano, Québec
  2
  89%
 • Hannah Shen
  Piano, Toronto
  3
  87%

Piano: 18 years old

 • Félix Marquis
  Piano, Sherbrooke
  • $400 Scholarship (Yamaha)
  1
  93%
 • Marguerite Royer
  Piano, Sherbrooke
  • $250 Scholarship (UL Mutual)
  2
  92%
 • Jean-Luc Therrien
  Piano, Mauricie and Centre-du-Québec
  • $150 Scholarship (Canimex Group)
  3
  91%
 • Marie Robitaille
  Piano, Québec
  90%
 • Fiona Wu
  Piano, Toronto
  89%

Piano: 19 years old

 • Yiwei Yao
  Piano, Toronto
  • $600 Scholarship (Yamaha)
  1
  93%
 • Ylan Chu
  Piano, Ottawa
  • $200 Scholarship (UL Mutual)
  2
  90%
 • Scott Downing
  Piano, Toronto
  3
  89%
 • Rosemarie Duval-Laplante
  Piano, Québec
  3
  89%
 • Sophie Doyon
  Piano, Québec
  86%

Piano: 21 years old

 • Jean-Michel Dubé
  Piano, Québec
  • $2000 Scholarship ()
  1
  97%
 • Isabelle Chen
  Piano, Toronto
  • $1000 Scholarship (In honour of Marietta Orlov)
  2
  94%
 • Mathieu Vaillancourt
  Piano, Québec
  • $600 Scholarship (Jacqueline Desmarais)
  3
  93%
 • Alice Liu
  Piano, Ottawa
  • $500 Scholarship (UL Mutual)
  92%
 • David Han Xiang Xu
  Piano, Toronto
  • $500 Scholarship (UL Mutual)
  92%
 • David Potvin
  Piano, Nova Scotia
  89%
 • Manuel St-Aubin
  Piano, Montréal
  88%

Piano: 23 years old

 • Ruth Kwan
  Piano, Outaouais
  • $250 Scholarship (Canimex Group)
  1
  91%

Piano: 25 years old

 • Marianne Roy-Chevarier
  Piano, Montréal
  • $500 Scholarship (Yamaha)
  1
  92%